JenBazar.cz

Kam jinam s nepotřebnými věcmi?

Podmínky využívání služeb serveru JenBazar.cz
 1. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Zboží lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. po jednom kuse, jedné barvy, tvaru, typu a velikosti. Autobazar smí inzerovat pouze konkrétní vůz, nikoliv své služby a firmu jako celek.
 2. Na inzertním serveru JenBazar.cz je zakázána inzerce:
 3. Při vložení nabídky zaměstnání nebo brigády jsou vyžadovány následující údaje
 4. Na serveru je zakázáno inzerovat nicneříkající inzeráty typu "Vydělejte spousty peněz, více informací na emailu". Pokud se na serveru objeví "zakázaný" inzerát, bude smazán. Inzeráty musí být napsané v českém nebo slovenském jazyce.
 5. Veškeré služby JenBazar.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce JenBazar.cz nebo dobrými mravy a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
 7. Provozovatel má právo smazat inzerát bez náhrady, který dle jeho uvážení nesplňuje tyto podmínky nebo pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu a nebo pokud inzerát budí dojem, že uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám JenBazar.cz.
 8. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 3 měsíců. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které uživatel při zadávání uvedl. Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující mail o odstranění inzerátu.
 9. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.
 10. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.
 11. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb JenBazar.cz ani za způsob jakým služby JenBazar.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.
 12. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb JenBazar.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb JenBazar.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 13. Inzerent odpovídá za to, že obsahem inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany inzerenta neodpovídá.
 14. Za obsah Inzerátu odpovídá inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání inzerátu dodržovat tyto podmínky a příslušné právní předpisy.
 15. V případě, že inzerent připojí k inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení inzerátu na server či v rámci mobilní aplikace provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění inzerátu na serveru a ke způsobům užití v souladu s určením serveru a v souladu s těmito podmínkami.
 16. Inzerent nesmí k inzerátu připojovat fotografie z inzerátů jiných prodejců originálně pořízených na prodávaném zboží.
 17. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb JenBazar.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby JenBazar.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.
 18. Pokud uživatel provádí něco v rozporu s našimi podmínkami, může být blokován. Doba zablokování se odvíjí od závažnosti porušení a vaší předchozí aktivity na JenBazar.cz.
 19. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat nebo inovovat.
 20. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.
Zpracování osobních údajů
 1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 2. Pro účely užívání služby serveru inzerentem a zájemcem, zejména vkládání inzerátů a zprostředkování kontaktu mezi inzerentem a zájemcem, je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje inzerenta a zájemce nebo osobní údaje poskytnuté či zadané inzerentem či zájemcem při užívání serveru (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).
 3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě unzerent a zájemce užívají služby serveru, a jejíchž smluvní stranou je inzerent nebo zájemce, jako subjekt osobních údajů.
 4. V konkrétních případech může provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 2. a 3. podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.
 5. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli jakékoli zprávy, obsahující informace o novinkách, které JenBazar.cz nabízí.
Používání API
API pro přímé napojení JenBazar.cz je možné používat pouze se souhlasem JenBazar.cz, v opačném případě je aplikace nebo uživatelé používající takovéto aplikace blokováni. Za používání neoficiálně napojených aplikací nenese JenBazar.cz žádnou odpovědnost (nenese odpovědnost za takto předávané osobní údaje).
Používání neoficiálních aplikací, které nemají povolení od JenBazar.cz
Využívání neoficiálních aplikací (app pro Android, IOS, Windows), které mají za účel zobrazovat inzeráty obdobně jako webový prohlížeč nebo mají za účel funkci přidávání inzerátů je v rozporu s používáním webu a našeho API.
V platnosti od 5.11.2022